Czas wolny

Wychowankowie mają możliwość rozwijania własnych uzdolnień oraz zdobywania w tych dziedzinach dodatkowych umiejętności. Poprzez udział wychowanków w wybranych formach spędzania czasu wolnego motywowani są oni do kształtowania i rozwijania swoich zainteresowań oraz do podejmowania wysiłku i pracy nad sobą. W naszej placówce aktywnie działają koła tematyczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem:

Młodzieżowe Koło Wolontariuszy- skupia w placówce chętną do niesienia pomocy grupę młodzieży, kierującą się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą bezinteresownie pomagać, służąc tak potrzebującym jak i sobie samym. Wolontariusze pracują z dziećmi z Domu Dziecka oraz w zaprzyjaźnionej świetlicy środowiskowej – pomagają w odrabianiu lekcji, bawią się z nimi, dzielą się zainteresowaniami i wiedzą. Z wielkim zaangażowaniem włączają się w działalność charytatywną i przystępują do prowadzonych inicjatyw.

Koło Sportowo – Rekreacyjne – powstało jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie sportem i fitnessem wśród wychowanków. Młodzież ma możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.

Koło plastyczne- Promuje pracę i ich autorów poprzez prezentację na gazetkach ściennych, odkrywa i rozwija zdolności, kreatywność i zainteresowania plastyczne młodzieży. Wychowankowie mają możliwość realizowania własnych pomysłów artystycznych.

Klub miłośników łakoci- to gratka dla każdego łasucha, oprócz wiedzy teoretycznej, czyli poznawania nowych i ciekawych przepisów kulinarnych, każdy z członków koła ma możliwość skonsumowania swojego wyrobu. Podstawowym celem pracy koła jest zainteresowanie wychowanków kulinariami, jako umiejętnościami pożytecznymi w codziennym życiu, jako forma spędzania wolnego czasu mogąca przerodzić się w hobby.

Co 2 lata odbywają się wybory do Samorządu Bursy. Członkowie Samorządu są reprezentantami wszystkich mieszkańców placówki. Pełnią rolę pośrednika pomiędzy społecznością bursy a dyrektorem i wychowawcami, współdecydują o ważnych sprawach placówki , uczestniczą w rozwiązywaniu zaistniałych problemów i konfliktów. W swojej pracy wykazują się dużym zaangażowaniem – dbają o właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, kształtują pożądane postawy społeczno – moralne, realizują oczekiwania młodzieży organizując czas wolny oraz inicjując imprezy kulturalno – rozrywkowe i sportowe. Praca w samorządzie powoduje, że młodzież współtworzy klimat i atmosferę placówki a także wdraża i urzeczywistnia własne pomysły.

Koło Teatralne – poprzez przygotowywanie programów artystycznych z okazji świąt państwowych, religijnych rozwija zainteresowania i zdolności wychowanków.