Deklaracja dostępności

Bursa Międzyszkolna w Mrągowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bursa-mragowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 27.02.2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej materiałów wideo.
  2. Niektóre linki mogą być niezrozumiałe dla użytkowników i nie się wystarczająco opisane.
  3. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  4. Brak możliwości ustawienia kontrastu tła i wielkości czcionki strony internetowej.
  5. Niektóre z umieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  6. Część zdjęć nie posada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Ostatnia aktualizacja deklaracji 22.03.2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej: bursa.mragowo@wp.pl Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich, www.rpo.gov.pl.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Bursa Międzyszkolna w Mrągowie

ul. Mrongowiusza 65 b 11-700 Mrągowo

Tel.: 89 741 20 43

E-mail: bursa.mragowo@wp.pl

Strona internetowa: www.bursa-mragowo.pl

Dostępność architektoniczna
1) Opis dostępności wejścia do budynku.. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach
do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.